C§ gi¸o dôc ®«ng h­­ng              céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

    C® tr­êng mÇm non                               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

                                                    Ch­­¬ng D­¬ng, ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2014

 

B¸o c¸o ®¸nh gi¸ s¬ kÕt ho¹t ®éng c«ng ®oµn

häc kú I n¨m häc 2014 - 2015

 

1 - §Æc ®iÎm t×nh h×nh, ®éi ngò nhµ gi¸o vµ ng­êi lao ®éng

+ §éi ngò: Tæng sè nhµ gi¸o vµ lao ®éng: 16 ®/c.

Trong ®ã:  - Tr×nh ®é ®¹i häc: 1

                  - Tr×nh ®é Cao ®¼ng: 12

                  - Tr×nh ®é Trung cÊp: 3

                  - Trung cÊp ChÝnh trÞ: 2

- 100% c«ng ®oµn viªn trong c«ng ®oµn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cã tinh thÇn häc hái n©ng cao chuyªn m«n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã lËp tr­­êng t­ t­­ëng v÷ng vµng.

 2- kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c c«ng ®oµn

2.1. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng, ®éi ngò nhµ NG-NL§ vÒ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, NghÞ quyÕt vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp c«ng ®oµn. X©y dùng n©ng cao phÈm chÊt nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc.

- Trong häc kú qua c«ng ®oµn tr­êng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ®éi ngò Nhµ gi¸o vµ ng­êi lao ®éng trong ngµnh vÒ ®­êng lèi, chñ ch­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, Ngh quyÕt vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp c«ng ®oµn.

- C«ng ®oµn tr­­êng kÕt hîp cïng víi chuyªn m«n tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, quy ®Þnh cña ngµnh, NghÞ quyÕt cña c«ng ®oµn c¸c cÊp, thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam, LuËt C«ng ®oµn.  

- Thực hiện tèt chương trình hành động của chính phủ, kế hoạch hành động của ngành GD-ĐT và chương trình hành động của tỉnh, của huyện thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế".

- BCH c«ng ®oµn ®· x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt quy chÕ c«ng ®oµn mét c¸ch d©n chñ.

- KÕt hîp víi tæ n÷ c«ng tæ chøc kû niÖm ngµy 20/10 nång ghÐp c¸c néi dung kû niÖm 45 năm thực hiện di chúc của Bác (9/1969 - 9/2014), 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014)

- BCH c«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, x©y dùng néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, x©y dùng quy chÕ thi ®ua khen th­ëng. Cô thÓ lµ tæ chøc héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2014 - 2015.

- Phèi hîp víi nhµ tr­êng triÓn khai ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y, qu¶n lý gi¸o dôc vµ nghiªn cøu khoa häc cô thÓ tr­êng ®· cã 11 ®ång chÝ cã chøng chØ tin häc A trë lªn.

          2.2. Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc, c¸c cuéc vËn ®éng mang tÝnh XH réng lín trong ®éi ngò NG- NL§, gãp phÇn hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña toµn ngµnh.

- C«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua vµ c¸c cuéc vËn ®éng:

- C«ng ®oµn tr­êng ®ãng gãp x©y dùng quü “ M¸i Êm c«ng ®oµn” víi sè tiÒn lµ 640.000 ®ång.

- Vµo ®Çu n¨m häc c«ng ®oµn tr­­­­­êng phèi hîp cïng chuyªn m«n tæ chøc thùc hiÖn vµ triÓn khai phong trµo thi ®ua: “Hai tèt” tíi toµn thÓ CBGV vµ phong trµo “X©y dùng tr­­­­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. KÕt qu¶ 100% c«ng ®oµn viªn tham gia.

-  C«ng ®oµn ph¸t ®éng tíi 100% CBGV  thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­­­­­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng: “ Hai kh«ng”, cuéc vËn ®éng: “Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­­­­¬ng vÒ ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. Cuéc vËn ®éng “X©y dùng c¬ quan v¨n ho¸, gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸”, cuéc vËn ®éng “ D©n chñ- Kû c­¬ng- T×nh th­¬ng- tr¸ch nhiÖm”. Cô thÓ trong häc kú võa qua c«ng ®oµn tr­­­­êng kh«ng cã ®ång chÝ CBGV nµo vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ lu«n thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng.

- Phong trµo phô n÷: “Hai giái” trong häc kú võa qua 100% ®oµn viªn c«ng ®oµn tham gia héi thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng vµ 6 gi¸o viªn tham gia gi¸o viªn giái cÊp huyÖn ®¹t kÕt qu¶ cao.

2.3: §¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng vµ ch¨m lo ®êi sèng nhµ gi¸o vµ lao ®éng trong ngµnh, x©y dùng mèi quan hÖ lao ®éng hµi hoµ, æn ®Þnh, t¹o ®éng lùc n©ng cao chÊt l­­­­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

- C«ng ®oµn phèi hîp víi  BGH nhµ tr­­­­êng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ,chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸n bé gi¸o viªn.

- KÕt hîp víi nhµ tr­­­­êng C§ ®· kiÓm tra sÜ sè vµ chÊt l­­­­îng cña c¸c nhãm líp hµng th¸ng

          - Ho¹t ®éng ch¨m lo vµ tù ch¨m lo ®êi sèng cho CBGV: C«ng ®oµn lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cho CBGV, kÕt hîp cïng chuyªn m«n huy ®éng sè l­­­­­îng häc sinh phÊn ®Êu ®¶m b¶o møc l­­¬ng cho GV t¹m æn ®Þnh.

- C«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong n¨m häc .C«ng ®oµn ®¶m b¶o kh©u an toµn vÖ sinh lao ®éng, kh«ng cã tai n¹n nµo x¶y ra. Kh«ng cã hµnh vi nµo x©m h¹i ®Õn danh dù, nh©n phÈm, quyÒn hîp ph¸p cña nhµ gi¸o vµ lao ®éng.

- Ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña tõng gi¸o viªn

- Thanh to¸n tiÒn lµm thªm, d¹y thªm ®Çy ®ñ kÞp thêi cho chÞ em trong tr­êng

- Thùc hiÖn tèt  nh÷ng chÝnh s¸ch míi ®èi víi gi¸o viªn, thùc hiÖn tèt Th«ng t­ 09 cho toµn bé ®oµn viªn trong c«ng ®oµn.

- §éng viªn th¨m hái c¸c c«ng ®oµn viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n,lµm tèt c«ng t¸c hiÕu,hØ.

2.4.  §æi míi néi dung ph­­¬ng ph¸p ho¹t ®éng c«ng ®oµn, x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh: tham gia x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn trong s¹ch, v÷ng m¹nh.

- C«ng ®oµn tr­­êng thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt nam, LuËt C«ng ®oµn. Duy tr× ho¹t ®éng c«ng ®oµn nÒ nÕp, coi träng gióp ®ì nhau trong tæ c«ng ®oµn th­­êng xuyªn n¾m b¾t t©m t­­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn gi¶i quyÕt v­­íng m¾c t¹i c«ng ®oµn tr­­êng.

- BCH c«ng ®oµn ®· x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt quy chÕ c«ng ®oµn mét c¸ch d©n chñ.

- BCH c«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, x©y dùng néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, x©y dùng quy chÕ thi ®ua khen th­ëng. Cô thÓ lµ tæ chøc héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2014 - 2015.

- C«ng t¸c kiÓm tra c«ng ®oµn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra tõng th¸ng, tõng kú vµ thùc hiÖn tèt theo kÕ ho¹ch.

           - C«ng ®oµn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, thu chi ®óng nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai vµ hîp lý.

- C«ng ®oµn tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch, néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, chØ tiªu thi ®ua, khen th­ëng.

* C«ng t¸c n÷ c«ng

- BCH c«ng ®oµn ®· tæ chøc cho c¸c ®oµn viªn cña m×nh c¶i t¹o v­­ên tr­­êng trång rau t¨ng thªm rau s¹ch cho c¸c ch¸u.

- 100% n÷ ®oµn viªn tÝch cùc tham gia vµo phong trµo thi ®ua “ Hai giái”

- Ban n÷ c«ng ®· phèi hîp víi c«ng ®oµn nhµ tr­­­êng, x©y dùng vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé n÷ trong nhµ tr­­­êng. Chó ý quan t©m chÕ ®é nghØ èm, nghØ thai s¶n cña c¸n bé gi¸o viªn- c«ng nh©n viªn.

* Ho¹t ®éng cña ban thanh tra nh©n d©n:

- BCH c«ng ®oµn ®· chØ ®¹o ban thanh tra nh©n d©n thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Ban thanh tra lµm viÖc ®óng nguyªn t¾c vµ cã hiÖu qu¶.

- C«ng ®oµn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, thu chi ®óng nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai vµ hîp lý.

3. Thùc hiÖn c«ng t¸c Gi¸m s¸t vµ Ph¶n biÖn x· héi theo QuyÕt ®Þnh sè 217- Q§/TW cña Bé ChÝnh trÞ.

- Ngay tõ ®Çu n¨m häc BCH c«ng ®oµn lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ph¶n biÖn x· héi trong häc kú I vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t v¨n b¶n nh­: Th«ng t­ sè 28/2009/TT- BGD§T ngµy 21/10/2009 cña Bé Gi¸o Dôc - §µo t¹o g¾n víi Thông tư liên tịch  07/2013/TTLTT - BGDĐT- BNV- BTC, ngày 8/3/2013 của liên bộ Bộ GD-ĐT, Bộ nội vụ, bộ tài chính về hướng dẫn trả lương dạy thêm giờ.

- BCH C«ng ®oµn kÕt hîp víi TTND thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

100% CBGV- CNV ®­îc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô

100% CBGV - CNV ®­îc tr¶ l­¬ng d¹y thªm lµm thªm ®óng víi th«ng t­.

  4. §¸nh gi¸ kiÕn nghÞ:

4.1 - KÕt qu¶ næi bËt

- Nhµ tr­êng duy tr× ®­­­­îc 8 nhãm líp, c¸c khèi, líp ®· ph©n chia d¹y theo ®é tuæi. Huy ®éng trÎ 5  tuæi vµo häc tû lÖ 100%. C¸c nhãm líp ®· thùc hiÖn ®óng ch­­­­¬ng tr×nh GDMN míi cña BGD, 100% nhãm líp d¹y theo ch­­­¬ng tr×nh ®æi míi chÊt l­­­­îng d¹y vµ häc cã n©ng lªn.

- Nhµ tr­êng cã ®ñ phßng häc, c¸c phßng häc ®­­­îc trang trÝ khoa häc vµ ®Ñp m¾t, cã ®ñ bµn ghÕ cho trÎ ngåi, ®å ch¬i ngoµi trêi phong phó ®a d¹ng vµ tr­­­êng mua s¾m ®­îc mét sè trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ.

          - §éi ngò gi¸o viªn tÝch cùc ®i häc chuyªn m«n nghiÖp vô, gi¸o viªn yªu nghÒ mÕn trÎ, ®éi ngò gi¸o viªn æn ®Þnh yªn t©m c«ng t¸c.

- 100% CBGV thùc hiÖn nghiªm tóc cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ cuéc vËn ®éng 2 kh«ng víi 5 néi dung. TriÓn khai vµ thùc hiÖn tèt phong trµo thi ®ua: " X©y dùng tr­­­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"

4.2 - Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n bÊt cËp hiÖn ch­a gi¶i quyÕt

- Sè trÎ vµo häc ch­­­­a ®¹t chØ tiªu.

- §å dïng ®å ch¬i theo danh môc tèi thiÓu cßn thiÕu so víi quy ®Þnh

- L­¬ng gi¸o viªn ngoµi biªn chÕ l­¬ng cßn thÊp

4.3-  Nh÷ng kiÕn nghÞ víi §¶ng, Nhµ n­íc, ngµnh GD- §T, C«ng ®oµn cÊp trªn.

-  §Ò nghÞ c«ng ®oµn huyÖn tËp huÊn cho c«ng ®oµn c¬ së vÒ chuyªn m«n cho ban chÊp hµnh c«ng ®oµn.

-  C«ng ®oµn cÊp trªn quan t©m ®Õn chÕ ®é cña ban chÊp hµnh c¬ së h¬n n÷a.

4.4 - Kinh nghiªm rót ra trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn:

- Ph¶i ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph­­­¬ng ph¸p gi¸o dôc trong nhµ tr­­êng nh»m n©ng cao chÊt l­­­îng gi¸o dôc toµn diÖn.

- §Èy m¹nh c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua víi nh÷ng gi¶i ph¸p s¸ng t¹o, linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­­­¬ng, chñ ®éng n©ng cao chÊt l­­­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc toµn diÖn.

 

 

PhÇn thø 2

ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c c«ng ®oµn häc kú II

n¨m häc 2014 - 2015

 

- C«ng ®oµn tiÕp tôc lµm tèt c«ng t¸c ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn nhµ gi¸o trong ®¬n vÞ. Lu«n b¶o vÖ ®Õn quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®éi ngò c«ng ®oµn viªn.

- X©y dùng mèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ c«ng ®oµn thùc sù lµ mét tæ Êm gia ®×nh.

- §éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì chÞ em tiÕp tôc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.

- Phèi hîp cïng víi chuyªn m«n tuyªn truyÒn vËn ®éng häc sinh ®Õn líp ®¹t chØ tiªu cña ngµnh.

- Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng nh»m ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc.

- Thùc hiÖn tèt  cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm ­g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”. 100% CBGV thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cuèi n¨m häc.

- TriÓn khai vµ thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ, NghÞ quyÕt cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­­­­íc

- X©y dùng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc dù to¸n ng©n s¸ch c«ng ®oµn, qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ ng©n s¸ch c«ng ®oµn ®óng nguyªn t¾c, thu chi hîp lý nguån ng©n s¸ch ®ã.

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o s¬ kÕt c«ng ®oµn häc kú I n¨m häc 2014 - 2015 vµ ph­¬ng h­­­íng häc kú II. KÝnh mong c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn trong c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô c«ng t¸c c«ng ®oµn ®Ò ra

                                                     

                                                              Chñ tÞch c«ng ®oµn

 

 

                                                             

 

                                                                       TrÇn LÖ Duyªn

 

C§ gi¸o dôc ®«ng h­­ng              céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

    C® tr­êng mÇm non                               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

                                                    Ch­­¬ng D­¬ng, ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2014

 

B¸o c¸o ®¸nh gi¸ s¬ kÕt ho¹t ®éng c«ng ®oµn

häc kú I n¨m häc 2014 - 2015

 

1 - §Æc ®iÎm t×nh h×nh, ®éi ngò nhµ gi¸o vµ ng­êi lao ®éng

+ §éi ngò: Tæng sè nhµ gi¸o vµ lao ®éng: 16 ®/c.

Trong ®ã:  - Tr×nh ®é ®¹i häc: 1

                  - Tr×nh ®é Cao ®¼ng: 12

                  - Tr×nh ®é Trung cÊp: 3

                  - Trung cÊp ChÝnh trÞ: 2

- 100% c«ng ®oµn viªn trong c«ng ®oµn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cã tinh thÇn häc hái n©ng cao chuyªn m«n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã lËp tr­­êng t­ t­­ëng v÷ng vµng.

 2- kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c c«ng ®oµn

2.1. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng, ®éi ngò nhµ NG-NL§ vÒ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, NghÞ quyÕt vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp c«ng ®oµn. X©y dùng n©ng cao phÈm chÊt nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc.

- Trong häc kú qua c«ng ®oµn tr­êng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ®éi ngò Nhµ gi¸o vµ ng­êi lao ®éng trong ngµnh vÒ ®­êng lèi, chñ ch­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, Ngh quyÕt vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp c«ng ®oµn.

- C«ng ®oµn tr­­êng kÕt hîp cïng víi chuyªn m«n tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, quy ®Þnh cña ngµnh, NghÞ quyÕt cña c«ng ®oµn c¸c cÊp, thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam, LuËt C«ng ®oµn.  

- Thực hiện tèt chương trình hành động của chính phủ, kế hoạch hành động của ngành GD-ĐT và chương trình hành động của tỉnh, của huyện thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế".

- BCH c«ng ®oµn ®· x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt quy chÕ c«ng ®oµn mét c¸ch d©n chñ.

- KÕt hîp víi tæ n÷ c«ng tæ chøc kû niÖm ngµy 20/10 nång ghÐp c¸c néi dung kû niÖm 45 năm thực hiện di chúc của Bác (9/1969 - 9/2014), 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014)

- BCH c«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, x©y dùng néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, x©y dùng quy chÕ thi ®ua khen th­ëng. Cô thÓ lµ tæ chøc héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2014 - 2015.

- Phèi hîp víi nhµ tr­êng triÓn khai ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y, qu¶n lý gi¸o dôc vµ nghiªn cøu khoa häc cô thÓ tr­êng ®· cã 11 ®ång chÝ cã chøng chØ tin häc A trë lªn.

          2.2. Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc, c¸c cuéc vËn ®éng mang tÝnh XH réng lín trong ®éi ngò NG- NL§, gãp phÇn hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña toµn ngµnh.

- C«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c phong trµo thi ®ua vµ c¸c cuéc vËn ®éng:

- C«ng ®oµn tr­êng ®ãng gãp x©y dùng quü “ M¸i Êm c«ng ®oµn” víi sè tiÒn lµ 640.000 ®ång.

- Vµo ®Çu n¨m häc c«ng ®oµn tr­­­­­êng phèi hîp cïng chuyªn m«n tæ chøc thùc hiÖn vµ triÓn khai phong trµo thi ®ua: “Hai tèt” tíi toµn thÓ CBGV vµ phong trµo “X©y dùng tr­­­­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. KÕt qu¶ 100% c«ng ®oµn viªn tham gia.

-  C«ng ®oµn ph¸t ®éng tíi 100% CBGV  thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­­­­­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng: “ Hai kh«ng”, cuéc vËn ®éng: “Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­­­­¬ng vÒ ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. Cuéc vËn ®éng “X©y dùng c¬ quan v¨n ho¸, gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸”, cuéc vËn ®éng “ D©n chñ- Kû c­¬ng- T×nh th­¬ng- tr¸ch nhiÖm”. Cô thÓ trong häc kú võa qua c«ng ®oµn tr­­­­êng kh«ng cã ®ång chÝ CBGV nµo vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ lu«n thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng.

- Phong trµo phô n÷: “Hai giái” trong häc kú võa qua 100% ®oµn viªn c«ng ®oµn tham gia héi thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng vµ 6 gi¸o viªn tham gia gi¸o viªn giái cÊp huyÖn ®¹t kÕt qu¶ cao.

2.3: §¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng vµ ch¨m lo ®êi sèng nhµ gi¸o vµ lao ®éng trong ngµnh, x©y dùng mèi quan hÖ lao ®éng hµi hoµ, æn ®Þnh, t¹o ®éng lùc n©ng cao chÊt l­­­­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

- C«ng ®oµn phèi hîp víi  BGH nhµ tr­­­­êng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ,chÝnh s¸ch chÕ ®é cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸n bé gi¸o viªn.

- KÕt hîp víi nhµ tr­­­­êng C§ ®· kiÓm tra sÜ sè vµ chÊt l­­­­îng cña c¸c nhãm líp hµng th¸ng

          - Ho¹t ®éng ch¨m lo vµ tù ch¨m lo ®êi sèng cho CBGV: C«ng ®oµn lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cho CBGV, kÕt hîp cïng chuyªn m«n huy ®éng sè l­­­­­îng häc sinh phÊn ®Êu ®¶m b¶o møc l­­¬ng cho GV t¹m æn ®Þnh.

- C«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong n¨m häc .C«ng ®oµn ®¶m b¶o kh©u an toµn vÖ sinh lao ®éng, kh«ng cã tai n¹n nµo x¶y ra. Kh«ng cã hµnh vi nµo x©m h¹i ®Õn danh dù, nh©n phÈm, quyÒn hîp ph¸p cña nhµ gi¸o vµ lao ®éng.

- Ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña tõng gi¸o viªn

- Thanh to¸n tiÒn lµm thªm, d¹y thªm ®Çy ®ñ kÞp thêi cho chÞ em trong tr­êng

- Thùc hiÖn tèt  nh÷ng chÝnh s¸ch míi ®èi víi gi¸o viªn, thùc hiÖn tèt Th«ng t­ 09 cho toµn bé ®oµn viªn trong c«ng ®oµn.

- §éng viªn th¨m hái c¸c c«ng ®oµn viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n,lµm tèt c«ng t¸c hiÕu,hØ.

2.4.  §æi míi néi dung ph­­¬ng ph¸p ho¹t ®éng c«ng ®oµn, x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh: tham gia x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn trong s¹ch, v÷ng m¹nh.

- C«ng ®oµn tr­­êng thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt nam, LuËt C«ng ®oµn. Duy tr× ho¹t ®éng c«ng ®oµn nÒ nÕp, coi träng gióp ®ì nhau trong tæ c«ng ®oµn th­­êng xuyªn n¾m b¾t t©m t­­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn gi¶i quyÕt v­­íng m¾c t¹i c«ng ®oµn tr­­êng.

- BCH c«ng ®oµn ®· x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt quy chÕ c«ng ®oµn mét c¸ch d©n chñ.

- BCH c«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, x©y dùng néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, x©y dùng quy chÕ thi ®ua khen th­ëng. Cô thÓ lµ tæ chøc héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2014 - 2015.

- C«ng t¸c kiÓm tra c«ng ®oµn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra tõng th¸ng, tõng kú vµ thùc hiÖn tèt theo kÕ ho¹ch.

           - C«ng ®oµn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, thu chi ®óng nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai vµ hîp lý.

- C«ng ®oµn tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch, néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh trong ®¬n vÞ, chØ tiªu thi ®ua, khen th­ëng.

* C«ng t¸c n÷ c«ng

- BCH c«ng ®oµn ®· tæ chøc cho c¸c ®oµn viªn cña m×nh c¶i t¹o v­­ên tr­­êng trång rau t¨ng thªm rau s¹ch cho c¸c ch¸u.

- 100% n÷ ®oµn viªn tÝch cùc tham gia vµo phong trµo thi ®ua “ Hai giái”

- Ban n÷ c«ng ®· phèi hîp víi c«ng ®oµn nhµ tr­­­êng, x©y dùng vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé n÷ trong nhµ tr­­­êng. Chó ý quan t©m chÕ ®é nghØ èm, nghØ thai s¶n cña c¸n bé gi¸o viªn- c«ng nh©n viªn.

* Ho¹t ®éng cña ban thanh tra nh©n d©n:

- BCH c«ng ®oµn ®· chØ ®¹o ban thanh tra nh©n d©n thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Ban thanh tra lµm viÖc ®óng nguyªn t¾c vµ cã hiÖu qu¶.

- C«ng ®oµn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, thu chi ®óng nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai vµ hîp lý.

3. Thùc hiÖn c«ng t¸c Gi¸m s¸t vµ Ph¶n biÖn x· héi theo QuyÕt ®Þnh sè 217- Q§/TW cña Bé ChÝnh trÞ.

- Ngay tõ ®Çu n¨m häc BCH c«ng ®oµn lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ph¶n biÖn x· héi trong häc kú I vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t v¨n b¶n nh­: Th«ng t­ sè 28/2009/TT- BGD§T ngµy 21/10/2009 cña Bé Gi¸o Dôc - §µo t¹o g¾n víi Thông tư liên tịch  07/2013/TTLTT - BGDĐT- BNV- BTC, ngày 8/3/2013 của liên bộ Bộ GD-ĐT, Bộ nội vụ, bộ tài chính về hướng dẫn trả lương dạy thêm giờ.

- BCH C«ng ®oµn kÕt hîp víi TTND thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau:

100% CBGV- CNV ®­îc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô

100% CBGV - CNV ®­îc tr¶ l­¬ng d¹y thªm lµm thªm ®óng víi th«ng t­.

  4. §¸nh gi¸ kiÕn nghÞ:

4.1 - KÕt qu¶ næi bËt

- Nhµ tr­êng duy tr× ®­­­­îc 8 nhãm líp, c¸c khèi, líp ®· ph©n chia d¹y theo ®é tuæi. Huy ®éng trÎ 5  tuæi vµo häc tû lÖ 100%. C¸c nhãm líp ®· thùc hiÖn ®óng ch­­­­¬ng tr×nh GDMN míi cña BGD, 100% nhãm líp d¹y theo ch­­­¬ng tr×nh ®æi míi chÊt l­­­­îng d¹y vµ häc cã n©ng lªn.

- Nhµ tr­êng cã ®ñ phßng häc, c¸c phßng häc ®­­­îc trang trÝ khoa häc vµ ®Ñp m¾t, cã ®ñ bµn ghÕ cho trÎ ngåi, ®å ch¬i ngoµi trêi phong phó ®a d¹ng vµ tr­­­êng mua s¾m ®­îc mét sè trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ.

          - §éi ngò gi¸o viªn tÝch cùc ®i häc chuyªn m«n nghiÖp vô, gi¸o viªn yªu nghÒ mÕn trÎ, ®éi ngò gi¸o viªn æn ®Þnh yªn t©m c«ng t¸c.

- 100% CBGV thùc hiÖn nghiªm tóc cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ cuéc vËn ®éng 2 kh«ng víi 5 néi dung. TriÓn khai vµ thùc hiÖn tèt phong trµo thi ®ua: " X©y dùng tr­­­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"

4.2 - Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n bÊt cËp hiÖn ch­a gi¶i quyÕt

- Sè trÎ vµo häc ch­­­­a ®¹t chØ tiªu.

- §å dïng ®å ch¬i theo danh môc tèi thiÓu cßn thiÕu so víi quy ®Þnh

- L­¬ng gi¸o viªn ngoµi biªn chÕ l­¬ng cßn thÊp

4.3-  Nh÷ng kiÕn nghÞ víi §¶ng, Nhµ n­íc, ngµnh GD- §T, C«ng ®oµn cÊp trªn.

-  §Ò nghÞ c«ng ®oµn huyÖn tËp huÊn cho c«ng ®oµn c¬ së vÒ chuyªn m«n cho ban chÊp hµnh c«ng ®oµn.

-  C«ng ®oµn cÊp trªn quan t©m ®Õn chÕ ®é cña ban chÊp hµnh c¬ së h¬n n÷a.

4.4 - Kinh nghiªm rót ra trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn:

- Ph¶i ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph­­­¬ng ph¸p gi¸o dôc trong nhµ tr­­êng nh»m n©ng cao chÊt l­­­îng gi¸o dôc toµn diÖn.

- §Èy m¹nh c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua víi nh÷ng gi¶i ph¸p s¸ng t¹o, linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­­­¬ng, chñ ®éng n©ng cao chÊt l­­­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc toµn diÖn.

 

 

PhÇn thø 2

ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c c«ng ®oµn häc kú II

n¨m häc 2014 - 2015

 

- C«ng ®oµn tiÕp tôc lµm tèt c«ng t¸c ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn nhµ gi¸o trong ®¬n vÞ. Lu«n b¶o vÖ ®Õn quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®éi ngò c«ng ®oµn viªn.

- X©y dùng mèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ c«ng ®oµn thùc sù lµ mét tæ Êm gia ®×nh.

- §éng viªn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì chÞ em tiÕp tôc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.

- Phèi hîp cïng víi chuyªn m«n tuyªn truyÒn vËn ®éng häc sinh ®Õn líp ®¹t chØ tiªu cña ngµnh.

- Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng nh»m ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc.

- Thùc hiÖn tèt  cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm ­g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”. 100% CBGV thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cuèi n¨m häc.

- TriÓn khai vµ thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ, NghÞ quyÕt cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­­­­íc

- X©y dùng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc dù to¸n ng©n s¸ch c«ng ®oµn, qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ ng©n s¸ch c«ng ®oµn ®óng nguyªn t¾c, thu chi hîp lý nguån ng©n s¸ch ®ã.

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o s¬ kÕt c«ng ®oµn häc kú I n¨m häc 2014 - 2015 vµ ph­¬ng h­­­íng häc kú II. KÝnh mong c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn trong c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô c«ng t¸c c«ng ®oµn ®Ò ra

                                                     

                                                              Chñ tÞch c«ng ®oµn

 

 

                                                             

 

                                                                       TrÇn LÖ Duyªn