Báo cáo cơ sở vật chất của trường MN Chương Dương năm học 2019 - 2020