Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 21
Năm 2022 : 2.961
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2020 - 2021

Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2020 - 2021

 

phßng gD & §T ®«ng h­ng

tr­êng mÇm non  CHƯƠNG DƯƠNG

             Sè: 05 /KH - MN

    céng hßa x· héi chñ ngÜa viÖt nam

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

                                                                 Chương Dương ngày 25 tháng 9 năm 2020

KÕ ho¹ch ch¨m sãc nu«i d­ìng

n¨m häc 2020- 2021

 

Nh÷ng c¨n cø

- Căn cứ vào chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT và thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi

     - Căn cứ văn bản số 960/SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành GD&ĐT huyện năm học 2020-2021, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của huyện liên quan đến giáo dục mầm non.

    - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 ngày 5/10/2019 của trường  mầm non Chương Dương.

 

- C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ Tr­êng mÇm non Chương Dương  x©y dùng kÕ ho¹ch ch¨m sãc nu«i d­ìng n¨m häc 2020 - 2021 nh­ sau.

NỘI DUNG

I/ Tæ chøc ¨n

1/ ChØ tiªu:

* Huy ®éng trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng:

+ ¡n chÝnh + phô:

                . Sè l­îng phÊn ®Êu toµn tr­êng  = 253 ch¸u ®¹t tû lÖ  100.%

                                               Trong ®ã: Nhµ trÎ = 63 ch¸u ®¹t tû lÖ  75%

                                                               MÉu gi¸o = 190 ch¸u ®¹t tû lÖ 100 %

        Cô thÓ: Tõng nhãm líp nh­ sau.

         + Nhµ trÎ = 3 nhãm:           Nhãm 13 -24 th¸ng A = 20   ch¸u = 27%.

                                                    Nhãm 25 -36 th¸ng A = 23   ch¸u  = 76%

                                                    Nhãm 25 -36 th¸ng B  = 23  ch¸u  = 60.6%

          + MÉu gi¸o = 6 líp:          Líp mÉu gi¸o 3 tuæi A =  33 ch¸u  = 100%

                                                    Líp mÉu gi¸o 3 tuæi B  = 32 ch¸u  = 100 %

                                                    Líp mÉu gi¸o 4 tuæi A =  27 ch¸u  = 100 %

                                                    Líp mÉu gi¸o 4 tuæi B  =  32 ch¸u  = 100 %

                                                    Líp mÉu gi¸o 5 tuæi A = 31 ch¸u  =100 %

                                                    Líp mÉu gi¸o 5 tuæi B =  36  ch¸u  = 100 %

                Møc ¨n: B÷a chÝnh + bữa phụ + gạo = 12.000 ®/1 b÷a /1trÎ.

                Trong đó:  Gạo: MG: 110g/ 1 bữa/ 1 trẻ

                                           NT: 100g/ 1 bữa/ 1 trẻ

+ ¡n phôc håi dinh d­ìng:

    . Møc ¨n phôc håi dinh d­ìng = 5.000 ® /1b÷a. Kinh phí do phụ huynh đóng góp

2/ BiÖn ph¸p

a/ Sè l­îng - chÊt l­îng ¨n ë tõng h×nh thøc ¨n.

+ ¡n chÝnh, phô

- §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Æc biÖt lµ phô huynh ®Ó thu hót trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng. Häp phô huynh tuyªn truyÒn dinh d­ìng, x©y dùng gãc tuyªn truyÒn vÒ dinh d­ìng t¹i nhµ tr­êng ®Ó tõ ®ã thu hót trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng ngµy mét ®«ng h¬n.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó mua s¾m ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ®å dïng, dông cô phôc vô c«ng t¸c nu«i d­ìng

- X©y dùng chÕ ®é ¨n, khÈu phÇn ¨n phï hîp víi tõng ®é tuæi.

      - Dùa vµo nhu cÇu khuyÕn nghÞ vÒ n¨ng l­îng t¹i tr­êng / ngµy/ trΠ nhµ trÎ (chiÕm 60 - 70% nhu cÇu c¶ ngµy) nh­ vËy sè Kcal ë tr­êng ®èi víi trÎ nhµ trÎ kho¶ng 600 - 651 Kcal, ®èi víi trÎ mÉu gi¸o (chiÕm 50-55% nhu cÇu c¶ ngµy)  vËy sè Kcal ë tr­êng ®èi víi trÎ mÉu gi¸o kho¶ng 615 - 726 Kcal.

- Gi¸o viªn nu«i d­ìng c¨n cø vµo nhu cÇu khuyÕn nghÞ vÒ n¨ng l­îng vµ nhu cÇu c¸c chÊt cÇn cho trÎ ë tr­êng trong mét ngµy ®Ó x©y dùng thùc ®¬n, tÝnh khÈu phÇn ¨n tõng ngµy, tõng tuÇn  ®¶m b¶o ®ñ chÊt  dinh d­ìng, n¨ng l­îng vµ c©n ®èi gi÷a c¸c chÊt.

X©y dùng chÕ ®é ¨n, khÈu phÇn ¨n ph¶i ®¶m b¶o ®ñ l­îng, ®ñ chÊt cho trÎ theo løa tuæi trong ngµy.

Sè b÷a ¨n t¹i tr­êng mét b÷a chÝnh, mét b÷a phô.

N¨ng l­îng ph©n phèi cho c¸c b÷a ¨n cÇn ®¶m b¶o: B÷a chÝnh ¨n buæi tr­a cung cÊp tõ 30 - 35% n¨ng l­îng c¶ ngµy. B÷a phô cung cÊp kho¶ng 15- 25% n¨ng l­îng c¶ ngµy.

Tû lÖ c¸c chÊt cung cÊp n¨ng l­îng ®­îc khuyÕn nghi theo c¬ cÊu

 • ChÊt ®¹m (Protit) cung cÊp kho¶ng 13 - 20% n¨ng l­îng khÈu phÇn
 • ChÊt bÐo (Lipit) cung cÊp kho¶ng 25 - 35%  n¨ng l­îng khÈu phÇn
 • ChÊt bét (Gluxit) cung cÊp kho¶ng 52- 60% n¨ng l­îng khÈu phÇn.
 • N­íc uèng kho¶ng 1.6 - 2.0 lÝt/ trÎ/ ngµy (kÓ c¶ n­íc trong thøc ¨n)

X©y dùng thùc ®¬n hµng ngµy theo tuÇn, theo mïa (C¸c món ¨n cña thùc ®¬n kh«ng lÆp l¹i trong 2 ®Õn 4 tuÇn ®Ó tr¸nh cho trÎ kh«ng bÞ nhµm ch¸n).

X©y dùng thùc ®¬n cÇn l­u ý phèi hîp ®a d¹ng c¸c lo¹i thùc phÈm ®Ó cung cÊp nhiÒu chÊt dinh d­ìng kh¸c nhau cho c¬ thÓ .

Yªu cÇu tèi thiÓu: b÷a chÝnh ®¹t tõ 5-7 lo¹i thùc phÈm vµ bao gåm c¸c mãn nh­ c¬m, mãn mÆn, mãn canh.

B÷a chÝnh tiªu chuÈn: NÕu cã ®iÒu kiÖn b÷a chÝnh nªn ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn: cã trªn 10 lo¹i thùc phÈm trong ®ã cã tõ 3- 5 lo¹i rau, cñ vµ bao gåm c¸c mãn: C¬m, mãn xµo, mãn mÆn, mãn canh vµ tr¸ng miÖng. H¹n chÕ sö dông thùc phÈm ®ãng gãi vµ chÕ biÕn s½n (ch¶ c¸, xóc xÝch, giß, ch¶ …) h¹n chÕ ®­êng vµ muèi, lùa chän sö dông s÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a phï hîp víi ®é tuæi mÇm non

VD.  Thùc ®¬n 1 tuÇn  mïa hÌ

Thø 2

Tôm rim 

Trứng đúc

Canh tôm rau

Chè hoa cau

Thø 3

Thịt lợn kho tàu

Vừng lạc

Canh tép rau

Cháo thịt cà rốt

Thø 4

Trứng tráng

Thịt lợn rim

Canh cua  rau

Sữa bột

Thø 5

Thịt  xào củ quả

Thịt gà rim

Canh bí hầm xương

Bún thịt

Thø 6

Thịt kho tàu

Đậu sốt cà chua

Canh  cua  rau

Phở bò

Thø 7

Cá sốt cà chua

Tôm rim 

Canh cá cà chua

Chè đỗ đen

      

   Tõ b¶ng thùc ®¬n trªn ta tÝnh khẩu phÇn ¨n. KhÈu phÇn ¨n ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu n¨ng l­îng vµ c¸c chÊt dinh d­ìng theo løa tuæi cña trÎ ë tr­êng mÇm non.

        - Tõ khÈu phÇn ¨n, cña trÎ vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng hiÖn t¹i lµm c¬ së ®Ó ®Þnh møc thu ¨n ®èi víi c¸c chÕ ®é ¨n (¨n chÝnh, ¨n phô, ¨n phôc håi dinh d­ìng).

     - TÝch cùc tuyªn truyÒn b»ng nhiÒu h×nh thøc th«ng qua c¸c cuéc häp phô huynh, viÕt bµi tuyªn truyÒn qua hÖ thèng truyÒn thanh.

     - Nhµ tr­êng vµ c¸c nhãm líp x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch nu«i d­ìng theo tõng ®é tuæi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nu«i d­ìng trÎ, gi¶m tèi ®a trÎ SDD.

     - TiÕp tôc ph¸t huy tèt kÕt qu¶ chuyªn ®Ò “N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc dinh d­ìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm”. X©y dùng vµ cñng cè c¸c nhãm, líp ®iÓn h×nh vÒ thùc hiÖn chuyªn ®Ò

     - Tæ chøc tèt tuÇn lÔ ®inh d­ìng cho trÎ..

       Thùc hiÖn tèt mäi c«ng khai trong c«ng t¸c nu«i d­ìng ®Æc biÖt c«ng khai vÒ tµi chÝnh, vÒ sè trÎ ¨n chÝnh, ¨n phô trong tõng ngµy, tuÇn, th¸ng, n¨m..

     - S¾p xÕp bÕp ¨n theo quy tr×nh mét chiÒu, mua s¾m c¸c dông cô ®¶m b¶o vÖ sinh theo ®óng qui ®Þnh, ®¶m b¶o bÕp ¨n gän gµng, s¹ch sÏ.

     -  Ng­êi lµm c«ng t¸c nu«i d­ìng ®Òu cã tr×nh ®é tèt nghiÖp THSP vµ C§SP vµ cã chøng chØ nÊu ¨n.

     - ChÊp hµnh nghiªm tóc néi qui nhµ bÕp, néi qui cña tr­êng. Thùc hiÖn nghiªm tóc qui tr×nh bÕp 1 chiÒu.

 Ng­êi lµm c«ng t¸c nu«i d­ìng cã søc khoÎ, kh«ng m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô ph¶i mang t¹p dÒ, khÈu trang.

 • Ph©n c«ng chøc n¨ng c« nu«i d­ìng:

* Cô: Phạm Thị Ánh Tuyết: Tæ tr­ëng

  + NhËn thùc phÈm

  + S¬ chÕ, chia thøc ¨n.

  + Hå s¬ sæ s¸ch nu«i d­ìng

* C«: Nguyễn Thị Hương

  + TiÕp phÈm

  + ChÕ biÕn thøc ¨n, röa dông cô chÕ biÕn.

  + VÖ sinh tr­íc khi ho¹t ®éng:

+ Lưu mẫu thức ăn

* C«: Đào Thị Ngoãn

+ ChÕ biÕn thøc ¨n, röa dông cô chÕ biÕn

 -  ChuÈn bÞ dông cô tr­íc khi chia ¨n

 - Nhóng n­íc s«i tÊt c¶ dông cô tr­íc khi chia ¨n

  - Röa b¸t vµ c¸c dông cô chia ¨n.

- Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc l­u mÉu thøc ¨n hµng ngµy. Yªu cÇu gi¸o viªn nu«i d­ìng ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc l­u mÉu thøc ¨n hµng ngµy. Ng­êi l­u mÉu ph¶i ng©m röa dông cô l­u mÉu b»ng n­íc s«i mçi thøc ¨n cã ®å l­u mÉu riªng n¾p ®Ëyvµ ghi tªn tõng  mãn ¨n l­u ký tªn râ rµng. Ngµy h«m sau gi¸o viªn hñy ph¶i ký vµ ghi râ hä tªn ng­êi hñy. ViÖc l­u mÉu thøc ¨n ph¶i ®ñ l­îng quy ®Þnh vµ ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn cã nÒ nÕp. Nhµ tr­êng qu¸n triÖt tÊt c¶ gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy bÕp ¨n.

-  Hå s¬ nu«i d­ìng cña nhµ tr­êng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn sè liÖu chÝnh x¸c l­u tr÷ tèt.

-  Ch¨m sãc b÷a ¨n yªu cÇu gi¸o viªn:

            + Ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, dông cô cÇn thiÕt tr­íc khi cho trÎ ¨n b¸t th×a ph¶i ®­îc tr¸ng n­íc s«i

            + TrÎ ph¶i ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ, rÌn trÎ cã thãi quen röa tay tr­íc khi ¨n.

                +  Gi¸o viªn t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i ®Ó trÎ ¨n hÕt xuÊt, chó ý ®Ò phßng hãc, sÆc cho trÎ.

               + Sau khi ¨n xong gi¸o viªn h­íng dÉn trÎ lau miÖng, lau tay, uèng n­íc. §èi víi c¸c ch¸u mÉu gi¸o h­íng dÉn trÎ xÕp b¸t th×a vµo ®óng n¬i qui ®Þnh cïng c« thu dän bµn ghÕ, phßng ¨n.

b/  §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm

- TËp huÊn kiÕn thøc vÒ VSATTP cho gi¸o viªn nu«i d­ìng

- Ký hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch cã nguån gèc  râ rµng ®¶m b¶o VSATTP  b¶n hîp ®ång ph¶i cã gi¸ trÞ ph¸p lý (cã ®Çy ®ñ ch÷ ký bªn b¸n, bªn mua hµng)

     - Ng­êi lµm c«ng t¸c nu«i d­ìng ph¶i ®­îc kh¸m søc kháe ®Þnh kú 2 lÇn/n¨m.

Yªu cÇu c« nu«i ph¶i cã trang phôc riªng, cã kiÕn thøc, hiÓu biÕt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Thùc hiÖn nghiªm tóc qui ®Þnh vÒ VSATTP (thùc phÈm ph¶i râ nguån gèc, ®¶m b¶o t­¬i, s¹ch, cã l­u mÉu thøc ¨n hµng ngµy); VÖ sinh dông cô tr­íc vµ sau khi dïng s¹ch sÏ; §¶m b¶o bÕp ¨n cã dông cô chuyªn dïng, dông cô chÕ biÕn thùc phÈm sèng, dông cô chÕ biÕn thùc phÈm chÝn ®Ó riªng kh«ng dïng lÉn.

- Th­êng xuyªn vÖ sinh bÕp ¨n vµ nhµ ¨n s¹ch sÏ hµng ngµy, hµng tuÇn tæng vÖ sinh ®¸nh röa xoong nåi ræ r¸, x« chËu vµo chiÒu thø hai

- T¨ng c­êng lµm VAC t¹o nguån thùc phÈm s¹ch

- BÕp ¨n ®­îc s¾p xÕp theo  quy tr×nh bÕp 1 chiÒu vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c kh©u chÕ biÕn thøc ¨n tõ röa - th¸i -  nÊu -  chia.

II/ Tæ chøc ngñ.

     1/ ChØ  tiªu: §¶m b¶o giÊc ngñ cho 100% sè trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng

- Tæ chøc cho trÎ ngñ theo nhu cÇu ®é tuæi (Trong ch­¬ng tr×nh GDMN)

+ TrÎ tõ 3 ®Õn 12 th¸ng ngñ 3 giÊc mçi giÊc kháang 90 ®Õn 120 phót

+ TrÎ tõ 12 ®Õn 18 th¸ng ngñ 2 giÊc, mçi giÊc kho¶ng 90 ®Õn 120 phót

+ TrÎ tõ 18 ®Õn 36 th¸ng ngñ mét giÊc tr­a kho¶ng 150 phót

+ TrÎ mÉu gi¸o cho trÎ ngñ mét giÊc buæi tr­a kho¶ng 150 phót

2/BiÖn ph¸p:

-  Lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ ®Ó mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho trÎ ngñ t¹i tr­êng nh­ sËp, chiÕu gèi, mµn, ch¨n Êm vÒ mïa ®«ng.

- C¸c nhãm líp ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn cho trÎ tr­íc, trong vµ sau khi ngñ dËy

* TrÎ nhµ trÎ

- ChuÈn bÞ cho trÎ ngñ.

+ N¬i ngñ ph¶i cã kh«ng khÝ trong lµnh, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng, ¸nh s¸ng dÞu. Phßng ngñ nªn gi¶m bít ¸nh s¸ng b»ng c¸ch ®ãng bít cöa sæ, t¾t bít ®Ìn hoÆc kÐo rÌm..

+ Mïa ®«ng ph¶i cã ®ñ  chiÕu, mµn, gèi, ch¨n Êm vµ th­êng xuyªn ®­îc ph¬i giÆt ®¶m b¶o lu«n s¹ch sÏ, kh« r¸o kh«ng ®Ó trÎ n»m trùc tiÕp d­íi sµn nhµ…

-  Ch¨m sãc trÎ khi ngñ

+ Ph©n c«ng gi¸o viªn trùc ®Ó quan s¸t ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong khi trÎ ngñ.

          + CÇn gi÷ yªn tÜnh khi trÎ ngñ tr¸nh c­êi nãi to vµ g©y tiÕng ®éng m¹nh lµm trÎ giËt m×nh.

- Ch¨m sãc trÎ khi thøc dËy

+ TrÎ nµo thøc giÊc tr­íc c« cho dËy tr­íc, tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh thøc ®ång lo¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn giÊc ngñ cña trÎ kh¸c vµ sinh häat cña líp. TrÎ yÕu vµ cã nhu cÇu ngñ nhiÒu nªn cho thøc dËy sau cïng.

+ Sau khi trÎ thøc dËy lau mÆt cho trÎ tØnh ngñ vµ cho trÎ ch¬i. Cho trÎ bÐ ®i vÖ sinh, nh¾c nhë trÎ lín tù ®i vÖ sinh vµ h­íng dÉn cïng c« thu dän chç ngñ. M cöa th«ng tho¸ng phßng...

* TrÎ mÉu gi¸o:

- ChuÈn bÞ cho trÎ ngñ;

      + Gi¸o viªn nh¾c nhë trÎ ®i vÖ sinh, h­íng dÉn trÎ lÊy gèi ch¨n chuÈn bÞ ®i ngñ.

+ Bè trÝ chç ngñ s¹ch sÏ, yªn tÜnh, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng. Phßng ngñ nªn gi¶m ¸nh s¸ng .

- Trong khi trÎ ngñ:

+  Ph©n c«ng gi¸o viªn trùc khi trÎ ngñ. §¶m b¶o nhiÖt ®é võa ®ñ cho trÎ ngñ ngon giÊc.

+ T¹o cho trÎ giÊc ngñ ngon, ®óng giê, ngñ s©u giÊc.

- Sau khi ngñ dËy:

+ TrÎ nµo dËy tr­íc c« cho dËy tr­íc , tr¸nh ®¸nh thøc cïng lóc lµm ¶nh h­ëng ®Õn sinh ho¹t cña trÎ kh¸c vµ cña líp.

+ Hướng dẫn trÎ lµm mét sè viÖc võa søc nh­ cÊt gèi, chiÕu....Sau khi tØnh giấc cho trÎ ¨n b÷a phô.

III/ VÖ sinh.

1/ ChØ tiªu: 100% sè nhãm líp thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc vÖ sinh c¸ nh©n trÎ, vÖ sinh m«i tr­êng.

2/ BiÖn ph¸p* VÖ sinh c¸ nh©n:

+ §èi víi trÎ.

- Nhµ tr­êng huy ®éng nguån kinh phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®å dïng vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ ®¶m b¶o mỗi trÎ cã ®Çy ®ñ kh¨n mÆt, ca cèc. .. vµ cã ký hiÖu riªng.

- Mçi nhãm líp ph¶i cã ®Çy ®ñ dông cô cho trÎ thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n nh­ m¸ng röa tay, nguån n­íc s¹ch, xµ phßng.

- Gi¸o viªn h­íng dÉn trÎ thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n (VÖ sinh da, vÖ sinh r¨ng miÖng, trÎ biÕt ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, gi÷ g×n quÇn ¸o giµy dÐp s¹ch sÏ.)

+ §èi víi gi¸o viªn.

- Mçi gi¸o viªn ph¶i lµ tÊm g­¬ng vÒ gi÷ vÖ sinh vµ ch¨m sãc b¶o vÖ søc khoÎ cho b¶n th©n ®Ó trÎ häc tËp vµ lµm theo (Th©n thÓ, ®Çu tãc, quÇn ¸o ph¶i lu«n gän gµng s¹ch sÏ, mãng tay ph¶i th­êng xuyªn c¾t ng¾n...)

- Gi¸o viªn, nh©n viªn ®­îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú vµ cã biÖn ph¸p phßng bÖnh ngoµi da vµ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm.

*VÖ sinh m«i tr­êng:

-  Mçi nhãm líp ph¶i cã lÞch vÖ sinh  cô thÓ hµng ngµy, hµng tuÇn

- Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc vÖ sinh tr­êng líp vµ m«i tr­êng xung quanh ®¶m b¶o c¶nh quan tr­êng, líp lu«n xanh, s¹ch, ®Ñp

- VÖ sinh phßng nhãm, ®å dïng, ®å ch¬i t¹i c¸c nhãm líp, bÕp ¨n vµo thø 2 hµng tuÇn. Gi÷ s¹ch nguån n­íc vµ  xö  lý r¸c, n­íc th¶i. Phèi hîp víi Ban thu gom r¸c th¶i cña ®Þa ph­¬ng th­êng xuyªn thu gom r¸c th¶i ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ, mçi khèi líp, nhµ bÕp, s©n ch¬i, v­ên cæ tÝch ®Òu cã thïng r¸c cã n¾p ®Ëy, hµng ngµy gi¸o viªn rèn trÎ cã thãi quen bá r¸c vµo thïng kh«ng vøt r¸c bõa b·i ra tr­êng líp nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng.

- Thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh, tổ chức phun thuốc phòng chống dịch bệnh, ruồi, muỗi côn trùng 2 lần/ năm học vào tuần 4 tháng 8/2020 và tuần 1 tháng 02/2020. Giữ vệ sinh môi trường, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi kịp thời phát hiện dịch bệnh có nguy cơ bùng phát báo cáo cơ quan y tế tránh lây lan gây nguy hiểm tính mạng trẻ.

- Nhµ tr­êng th­êng xuyªn kiÓm tra, khö khuÈn nguån n­íc dïng, n­íc ¨n cho trÎ b»ng dung dÞch cloraminB nång ®é pha lo·ng nh»m ®¶m b¶o kh«ng bÞ dÞch bÖnh cho trÎ, hµng tuÇn, röa bÓ läc.

- Tr­êng hÖ thèng cèng tho¸t n­íc ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ. nhµ vÖ sinh t¹i c¸c nhãm líp lµ nhµ vÖ sinh tù ho¹i, nguån n­íc s¹ch ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho trÎ sö dông.

.  Giáo viên các lớp: Nhiệm vụ của các giáo viên đứng lớp là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ mặt sàn, tường và các đồ chơi, dụng cụ trong lớp học. Ngoài ra, giáo viên đứng lớp cũng là người chịu trách nhiệm bài trí không gian lớp học sao cho khoa học, thoáng đãng. Thói quen giữ gìn vệ sinh lớp học, vứt rác đúng nơi quy định của các bé cũng cần được giáo dục và hướng dẫn mỗi ngày.

 • Nhân viên nhà bếp: Nhân viên nhà bếp là người chịu trách nhiệm chính cho bữa ăn của các bé. Nhiệm vụ vệ sinh môi trường trong lớp học mầm non của nhân viên nhà bếp được thể hiện cụ thể qua những việc làm sau đây:
  • Đảm bảo vệ sinh và sắp xếp các thiết bị nhà bếp đúng tiêu chuẩn an toàn
  • Rác thải trong quá trình nấu bếp phải được xử lý đúng quy định
  • Quá trình chế biến thực ăn phải được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Không gian trong nhà bếp như: mặt sàn, tường, bể nước… phải được vệ sinh sạch sẽ và cách ly với nguồn rác thải.
 • Nhân viên y tế: Nhân viên y tế ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và học sinh của trường thì cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho khu vực thuộc sự quản lý của mình. Nhiệm vụ của nhân viên y tế bao gồm:
  • Tìm hiểu và tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường và các bệnh lý lây nhiễm cho giáo 

 

- VÖ sinh ®å dïng: Các đồ dùng bảng, bàn ghế được lau bằng khăn ẩm hàng ngày

 Ca thìa bát , khăn mặt được rửa giặt bằng xã phòng hoặc nước sôi 2 lần / ngày và thường xuyên phơi nắng

Đồ dùng là bô, xô, chậu phải thường xuyên cọ rửa bằng xà phòng

- VÖ sinh ®å ch¬i .Đồ chơi được lau rửa thường xuyên .

- VÖ sinh phßng häc:.Nền nhà hàng ngày được cọ rửa , lau khô , thường xuyên quét mạng nhện, tường, lau cánh cửa...

- VÖ sinh nhµ vÖ sinh: Hàng ngày cọ rửa lau chìu không được để có mùi

     - Xö lý r¸c, n­íc th¶i.: . Phèi hîp víi Ban thu gom r¸c th¶i cña ®Þa ph­¬ng th­êng xuyªn thu gom r¸c th¶i ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ, mçi khèi líp, nhµ bÕp, s©n ch¬i, v­ên cæ tÝch ®Òu cã thïng r¸c cã n¾p ®Ëy, hµng ngµy gi¸o viªn rèn trÎ cã thãi quen bá r¸c vµo thïng kh«ng vøt r¸c bõa b·i ra tr­êng líp nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng.

      - Gi÷ s¹ch nguån n­íc, bể nước phải được vệ sinh sạch sẽ và cách ly với nguồn rác thải.

IV/ Ch¨m sãc søc kháe vµ an toµn.

1/ ChØ tiªu

- 100% sè trÎ ®­îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú 2 lÇn/ năm.

- 100% sè trÎ ®­îc kh¸m søc kháe chuyªn khoa 1lÇn/n¨m

- 100% sè trÎ ®­îc theo dâi ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn c©n nÆng, chiÒu cao theo løa tuæi b»ng biÓu ®å theo ®óng quy ®Þnh (hµng th¸ng ®èi víi trÎ 13- 24 th¸ng vµ trÎ suy dinh d­ìng, hµng quý ®èi víi trÎ 25 - 36 th¸ng vµ trÎ mÉu gi¸o)

- 100% sè trÎ ®­îc ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi.

- 100% gi¸o viªn cã kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó phßng vµ xö trÝ mét sè bÖnh th­êng gÆp

2/ BiÖn ph¸p

a/ Ch¨m sãc søc khoÎ

* Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, theo dâi tiªm chñng

-  Thµnh lËp ban ch¨m sãc søc khoÎ cña nhµ tr­êng gåm: §/c hiÖu tr­ëng phô tr¸ch tr­êng lµm tr­ëng ban, ®/c phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch tæ nhµ trÎ lµm phã ban th­êng trùc, c¸c ®/c khèi tr­ëng vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp lµ thµnh viªn

- Phèi hîp víi tr¹m y tÕ x· ®Ó theo dâi trÎ tiªm chñng vµ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho trÎ 2 lÇn /n¨m häc vµo thêi ®iÓm th¸ng 9/2020 vµ th¸ng 5/2021. §Þa ®iÓm kh¸m søc khoÎ cho trÎ t¹i tr­êng mÇm non Chương Dương.

- Phèi hîp víi trung t©m y tÕ huyÖn ®Ó kh¸m chuyªn khoa cho trÎ 1 lÇn/n¨m cã thÓ kh¸m riªng tõng chuyªn khoa hay phèi hîp.

* §¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ.

-  ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, dông cô phôc vô cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ nh­ c©n, th­íc. Dïng mét lo¹i c©n, th­íc ®Ó c©n ®o trÎ nh»m ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao gi÷a c¸c lÇn c©n ®o, gi÷a líp nµy víi líp kh¸c.

- Ban ch¨m sãc søc khoÎ cña tr­êng c©n ®o trÎ vµo ngµy 20 hµng th¸ng ®èi víi trÎ 13 - 24 th¸ng vµ nh÷ng trÎ suy dinh d­ìng, hµng quý ®èi víi trÎ 25 - 36 th¸ng vµ trÎ mÉu gi¸o.     C©n vµo mét ngµy nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c lÇn c©n ®o.

- Giao cho gi¸o viªn phô tr¸ch c¸c nhãm líp chÊm biÓu ®å theo dâi ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn c©n nÆng, chiÒu cao cña trÎ th«ng b¸o kÕt qu¶ theo dâi sù ph¸t triÓn c©n nÆng chiÒu cao cña trÎ ®èi víi tõng phô huynh.

- LËp danh s¸ch trÎ bÞ suy dinh d­ìng, thÊp cßi cña nhãm líp m×nh nép vÒ ban ch¨m sãc søc khoÎ cña tr­êng.

- §éng viªn phô huynh cã con bÞ suy dinh d­ìng mua phiÕu ¨n phôc håi dinh d­ìng cho trÎ.

b/ §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ

    - Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ký sæ ®ãn tr¶ trÎ hµng ngµy ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ, kh«ng trao tr¶ trÎ cho ng­êi l¹, trÎ em.

- Gi¸o viªn phèi hîp víi gia ®×nh vµ nhµ tr­êng ch¨m sãc, nu«i d­ìng ®Çy ®ñ, vÖ sinh vµ phßng tr¸nh bÖnh tËt tèt.

-  §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, n­íc uèng vµ n­íc sinh ho¹t dïng cho trÎ hîp vÖ sinh.

- T¹i c¸c nhãm líp cÇn cã tói cøu th­¬ng gåm cã c¸c ®å dïng s¬ cøu vµ c¸c lo¹i thuèc th«ng th­êng sö dông cho trÎ.

- Gi¸o viªn dµnh nhiÒu thêi gian tiÕp xóc vui vÎ víi trÎ t¹o kh«ng khÝ th©n mËt, t¹o c¶m gi¸c yªn æn cho trÎ khi ë tr­êng. Tr¸nh gß Ðp do¹ n¹t, phª ph¸n trÎ. §Æc biÖt quan t©m, ch¨m sãc c¸c trÎ míi ®Õn líp vµ c¸c trÎ cã nhu cÇu ®Æc biÖt.

- Tr­êng líp ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ xung quanh. S©n ch¬i vµ ®å ch¬i ngoµi trêi phï hîp víi løa tuæi, tr¸nh tr¬n tr­ît.

- Phßng häc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng.

- Gi¸o viªn kh«ng ®Ó trÎ tiÕp xóc hoÆc nhËn quµ tõ ng­êi l¹

- Tr­êng ®· l¾p ®Æt hÖ thèng camera an ninh ®Ó b¶o vÖ an toµn cho trÎ, thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ tr­êng.

- Th­êng xuyªn kiÓm tra c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng gi¸o dôc trÎ lo¹i bá nh÷ng dông cô ®å dïng kh«ng ®¶m b¶o an toµn ®èi víi trÎ.

* Phßng vµ xö trÝ mét sè bÖnh th­êng gÆp, theo dâi tiªm chñng

       + Tiªm chñng:

    - §èi víi trÎ míi vµo nhµ trÎ cÇn kiÓm tra phiÕu tiªm chñng nÕu trÎ ch­a tiªm chñng ®Çy ®ñ cÇn phèi hîp víi tr¹m y tÕ nh¾c nhë phô huynh ®­a trÎ ®i tiªm chñng

    - Theo dâi chặt chÏ t×nh tr¹ng søc kháe cña trÎ sau tiªm chñng

     + Phßng dÞch:

     - Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh cá nhân cho trẻ.

      - Hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng......

     - Khi thÊy cã mét sè trÎ m¾c cïng mét bÖnh nhµ tr­êng cÇn mêi y tÕ ®Õn kh¸m t×m nguyªn nh©n ®Ò phßng dÞch bÖnh x¶y ra.

    -  Nhµ tr­êng phèi hîp víi tr¹m y tÕ cã biÖn ph¸p kÞp thêi, dËp t¾t dÞch bÖnh khi trong vïng cã dÞch bÖnh x¶y ra.

     + Ph¸t hiÖn vµ xö trÝ ban ®Çu mét sè bÖnh th­êng gÆp...

V/ Tæ chøc PHôC HåI DINH D­ìng cho trÎ

+  ¡n phôc håi dinh d­ìng.

 -  Sau khi cã kÕt qu¶ c©n ®o lÇn 1 nhµ tr­êng lËp danh s¸ch häc sinh suy dinh d­ìng.  Tæ chøc häp phô huynh cã con bÞ suy dinh d­ìng cïng phèi hîp víi nhµ tr­êng trong c«ng t¸c phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ. Phô huynh hç trî thªm kinh phÝ cho trÎ ¨n phôc håi dinh d­ìng qua viÖc mua phiÕu ¨n PHDD

-  X©y dùng m« h×nh phßng chèng suy dinh d­ìng phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ hç trî kinh phÝ tæ chøc cho trÎ ¨n phôc håi dinh d­ìng mét tuÇn 2 lÇn

+ ChÕ ®é tËp luyÖn

     - Tăng cường cho trẻ tham gia các hoạt động phát triển thể chất như tham gia các trò chơi vận động ngoài trời, giờ tập thể dục…Thông qua các hoạt động vui chơi, cô giải thích cho trẻ hiểu được giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe

VI. Tæ chøc thùc hiÖn

1.§èi víi nhµ tr­êng:

Tr­íc khi b­íc vµo n¨m häc nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch  ch¨m sãc nu«i d­ìng tæ chøc héi nghÞ th«ng qua kÕ ho¹ch ch¨m sãc nu«i d­ìng ®èi víi c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr­êng, h­íng dÉn ®«n ®èc, gi¸m s¸t CBGV tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, th­êng xuyªn kiÓm tra, rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch cho phï hîp.

2.§èi víi tæ chuyªn m«n

- Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n nghiªn cøu n¾m ch¾c c¸c chØ tiªu trong kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ch¨m sãc nu«i d­ìng cña tæ.

3.§èi víi gi¸o viªn:

- Sau khi tiÕp thu kÕ ho¹ch cña tr­êng, mçi gi¸o viªn trong tr­êng nghiªn cøu ®Ó x©y kÕ ho¹ch cña líp cho phï hîp, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi phô huynh häc sinh ®Ó huy ®éng sè l­îng trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng, lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh ®Ó ®¶m b¶o møc ¨n cho trÎ.

- Th­êng xuyªn vÖ sinh trÎ, vÖ sinh m«i tr­êng cã nÒn nÕp

- §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ

- Mçi gi¸o viªn nghiªm tóc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña tr­êng.

     - Gi¸o viªn nu«i d­ìng x©y dùng thùc ®¬n, khÈu phÇn ¨n, chÕ ®é ¨n ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña tõng ®é tuæi vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm.

    Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch ch¨m sãc nu«i d­ìng n¨m häc 2020 - 2021 cña nhµ tr­êng yªu cÇu cán bộ  qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­êng nghiªn cøu vµ nghiªm tóc tæ chøc thùc hiÖn.

     tr­êng MN CHƯƠNG DƯƠNG                              Ng­êi x©y dùng kÕ ho¹ch

             HiÖu tr­ëng                                                                 Phã hiÖu tr­ëng

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan